نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر آمنه شیرین ظفرقندی:


نوبت دهی مطب دکتر آمنه شیرین ظفرقندی متخصص زنان و زایمان

یکشنبه 02/10 سه شنبه 02/12 چهارشنبه 02/13

تحصیلات دکترآمنه شیرین ظفرقندی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1366

بردهای تخصصی دکترآمنه شیرین ظفرقندی:

دارای برد تخصصی - زنان و زایمان