آدرس مطب دکتر آمنه شیرین ظفرقندی:


نوبت دهی مطب دکتر آمنه شیرین ظفرقندی متخصص زنان و زایمان

سه شنبه 12/10 چهارشنبه 12/11

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترآمنه شیرین ظفرقندی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران


مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1366بردهای تخصصی

دکترآمنه شیرین ظفرقندی :
دارای برد تخصصی زنان و زایمان