آدرس مطب دکتر فاطمه داوری تنها:


نوبت های بیشتر...تحصیلات

دکترفاطمه داوری تنها :


مقطع عمومی


مقطع تخصص رشته زنان و زایمان


مقطع فوق تخصص رشته ناباروری از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1379
عضویت هیئت علمی

دکترفاطمه داوری تنها :
عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشیار

بردهای تخصصی

دکترفاطمه داوری تنها :
دارای برد تخصصی زنان و زایمان

جوایز و افتخارات

دکترفاطمه داوری تنها :
نفر اول آزمون برد - رتبه نخست آزمون کشوری در سال 79نظر نیلوفر
تاریخ : 1395/07/04
زمان انتظار
رفتار پزشک

هنوز نتیجه تشخیصشون مشخص نیست اما بسیار مهربان، صبور و مودب بودند. ولی زمان انتظار تو مطبشون با اینکه من وقت داشتم یکساعت و نیم بود. اصلا وقت نمی خواست به ترتیب ورود به مطب مریضها وارد میشدن. که گمونم اشکال از کار منشی باشه.


نظر مهرناز
تاریخ : 1395/09/03
زمان انتظار
رفتار پزشک

((رفتم و همه چیز عالی بود) خانم دکتر دلنشین و ارامبخش و حرفهای بودن. زمان انتظار خیلی بد بد حدودا 2 ساعت و نیم.) (رفتم و همه چیز عالی بود) خانم دکتر دلنشین و ارامبخش و حرفه ای بودن. زمان انتظار خیلی بد بد حدودا 2 ساعت و نیم.