نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر فریبا الماسی:


نوبت دهی مطب دکتر فریبا الماسی فلوشیپ جراحی لاپاروسکوپی

شنبه 02/09 پنجشنبه 02/14

تحصیلات دکترفریبا الماسی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1375

مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقطع فلوشیپ رشته جراحی لاپاروسکوپی از دانشگاه TBR فارغ التحصیل سال1379

دکترفریبا الماسی جوایز و افتخارات

تالیف کتاب - ایدز و جنبه های بهداشتی آن

دکترفریبا الماسی جوایز و افتخارات

تالیف کتاب - بهداشت دوران بارداری

دکترفریبا الماسی جوایز و افتخارات

تالیف کتاب - سرطان پستان

دکترفریبا الماسی : عضویت هیئت علمی

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشیار

بردهای تخصصی دکترفریبا الماسی:

دارای برد تخصصی - زنان و زایمان

دکترفریبا الماسی جوایز و افتخارات

دستیار برتر - استاد نمونه رشته زنان در سال 1382

دکترفریبا الماسی : تالیف مقاله

تالیف مقاله - در علوم پزشکی