آدرس مطب دکتر فریبا الماسی:


نوبت دهی مطب دکتر فریبا الماسی فلوشیپ جراحی لاپاروسکوپی

شنبه 12/14

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترفریبا الماسی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1375


مقطع تخصص رشته زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


مقطع فلوشیپ رشته جراحی لاپاروسکوپی از دانشگاه TBR فارغ التحصیل سال1379جوایز و افتخارات

دکترفریبا الماسی :
تالیف کتاب - ایدز و جنبه های بهداشتی آن

جوایز و افتخارات

دکترفریبا الماسی :
تالیف کتاب - بهداشت دوران بارداری

جوایز و افتخارات

دکترفریبا الماسی :
تالیف کتاب - سرطان پستان


عضویت هیئت علمی

دکترفریبا الماسی :
عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشیار

بردهای تخصصی

دکترفریبا الماسی :
دارای برد تخصصی زنان و زایمان

جوایز و افتخارات

دکترفریبا الماسی :
دستیار برتر - استاد نمونه رشته زنان در سال 1382

تالیف مقاله

دکترفریبا الماسی :
تالیف مقاله - در علوم پزشکی