آدرس مطب دکتر علیرضا کافیان تفتی:


نوبت دهی مطب دکتر علیرضا کافیان تفتی متخصص اعصاب و روان

یکشنبه 11/10

تحصیلات

دکترعلیرضا کافیان تفتی :


مقطع تخصص رشته اعصاب و روان
عضویت هیئت علمی

دکترعلیرضا کافیان تفتی :
عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی ایران