نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر علیرضا کافیان تفتی:


نوبت دهی مطب دکتر علیرضا کافیان تفتی متخصص اعصاب و روان

یکشنبه 02/10 سه شنبه 02/12

تحصیلات دکترعلیرضا کافیان تفتی :

مقطع تخصص رشته اعصاب و روان

دکترعلیرضا کافیان تفتی : عضویت هیئت علمی

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی ایران