دکترمنصور صالحی

دکتر منصور صالحی

متخصص:اعصاب و روان

شماره نظام پزشکی : 21292

نظرات بیماران
 

آدرس مطب دکتر منصور صالحی:


نوبت دهی مطب دکتر منصور صالحی متخصص اعصاب و روان

سه شنبه 12/10 چهارشنبه 12/11 شنبه 12/14

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترمنصور صالحی :


مقطع تخصص رشته اعصاب و روانبردهای تخصصی

دکترمنصور صالحی :
دارای برد تخصصی اعصاب و رواننظرات بیماران

دکترمنصور صالحی :
نظر میثم
تاریخ : 1395/08/27
زمان انتظار
رفتار پزشک

رفتم و همه چیز عالی بود