نتیجه جستجو

 دکترمنصور صالحی

شماره نظام پزشکی : 21292

نظرات بیمارانآدرس مطب دکتر منصور صالحی:


نوبت دهی مطب دکتر منصور صالحی متخصص اعصاب و روان

یکشنبه 02/10 سه شنبه 02/12 چهارشنبه 02/13

تحصیلات دکترمنصور صالحی :

مقطع تخصص رشته اعصاب و روان

بردهای تخصصی دکترمنصور صالحی:

دارای برد تخصصی - اعصاب و روان
نظرات بیماران دکترمنصور صالحی
نام بیمار امتیاز کلی زمان انتظار
رفتم و همه چیز عالی بود