آدرس مطب دکتر غلامحسین حسنی:


نوبت های بیشتر...تحصیلات

دکترغلامحسین حسنی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران


مقطع تخصص رشته اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضویت هیئت علمی

دکترغلامحسین حسنی :
عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بردهای تخصصی

دکترغلامحسین حسنی :
دارای برد تخصصی اعصاب و روان