آدرس مطب دکتر غلامحسین حسنی:


نوبت دهی مطب دکتر غلامحسین حسنی متخصص اعصاب و روان

چهارشنبه 11/06 شنبه 11/09 یکشنبه 11/10 دوشنبه 11/11

تحصیلات

دکترغلامحسین حسنی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران


مقطع تخصص رشته اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضویت هیئت علمی

دکترغلامحسین حسنی :
عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بردهای تخصصی

دکترغلامحسین حسنی :
دارای برد تخصصی اعصاب و روان