نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر غلامحسین حسنی:


نوبت دهی مطب دکتر غلامحسین حسنی متخصص اعصاب و روان

دوشنبه 02/25 سه شنبه 02/26 چهارشنبه 02/27

تحصیلات دکترغلامحسین حسنی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقطع تخصص رشته اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکترغلامحسین حسنی : عضویت هیئت علمی

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بردهای تخصصی دکترغلامحسین حسنی:

دارای برد تخصصی - اعصاب و روان