آدرس مطب دکتر فاطمه حجاریان:


نوبت دهی مطب دکتر فاطمه حجاریان متخصص اعصاب و روان

چهارشنبه 11/06 شنبه 11/09 دوشنبه 11/11

تحصیلات

دکترفاطمه حجاریان :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال1366


مقطع تخصص رشته اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1374بردهای تخصصی

دکترفاطمه حجاریان :
دارای برد تخصصی اعصاب و روان