آدرس مطب دکتر فاطمه حجاریان:


نوبت دهی مطب دکتر فاطمه حجاریان متخصص اعصاب و روان

دوشنبه 12/09 چهارشنبه 12/11 شنبه 12/14

تحصیلات

دکترفاطمه حجاریان :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال1366


مقطع تخصص رشته اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1374بردهای تخصصی

دکترفاطمه حجاریان :
دارای برد تخصصی اعصاب و روان