آدرس مطب دکتر اصغر شریفی:


نوبت دهی مطب دکتر اصغر شریفی فلوشیپ بیماری MS و مغز و اعصاب کودکان

دوشنبه 12/09 شنبه 12/14

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکتراصغر شریفی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز


مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تبریز فارغ التحصیل سال1386


مقطع فلوشیپ رشته بیماری MS و مغز و اعصاب کودکان از دانشگاه علوم پزشکی چاپار استانبول فارغ التحصیل سال1390
عضویت هیئت علمی

دکتراصغر شریفی :
عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله - استادیار

بردهای تخصصی

دکتراصغر شریفی :
دارای برد تخصصی مغز و اعصاب