نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر اصغر شریفی:


نوبت دهی مطب دکتر اصغر شریفی فلوشیپ بیماری MS و مغز و اعصاب کودکان

شنبه 02/09 دوشنبه 02/11

تحصیلات دکتراصغر شریفی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقطع تخصص رشته مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تبریز فارغ التحصیل سال1386

مقطع فلوشیپ رشته بیماری MS و مغز و اعصاب کودکان از دانشگاه علوم پزشکی چاپار استانبول فارغ التحصیل سال1390

دکتراصغر شریفی : عضویت هیئت علمی

عضو هیئت علمی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله - استادیار

بردهای تخصصی دکتراصغر شریفی:

دارای برد تخصصی - مغز و اعصاب