نتیجه جستجو

 دکترمریم مستقیمی طهرانی

شماره نظام پزشکی : 97964

نظرات بیمارانآدرس مطب دکتر مریم مستقیمی طهرانی:


نوبت دهی مطب دکتر مریم مستقیمی طهرانی متخصص پوست و مو

شنبه 02/09 دوشنبه 02/11 چهارشنبه 02/13

تحصیلات دکترمریم مستقیمی طهرانی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال1382

مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی اهواز فارغ التحصیل سال1387

بردهای تخصصی دکترمریم مستقیمی طهرانی:

دارای برد تخصصی - پوست و مو
نظرات بیماران دکترمریم مستقیمی طهرانی
نام بیمار امتیاز کلی زمان انتظار
رفتار منشی و دکتر عالی بود