دکترمریم مستقیمی طهرانی

دکتر مریم مستقیمی طهرانی

متخصص:پوست و مو

شماره نظام پزشکی : 97964

نظرات بیماران
 

آدرس مطب دکتر مریم مستقیمی طهرانی:


نوبت دهی مطب دکتر مریم مستقیمی طهرانی متخصص پوست و مو

دوشنبه 12/09 چهارشنبه 12/11 شنبه 12/14

نوبت های بیشتر...


تحصیلات

دکترمریم مستقیمی طهرانی :


مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ التحصیل سال1382


مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی اهواز فارغ التحصیل سال1387بردهای تخصصی

دکترمریم مستقیمی طهرانی :
دارای برد تخصصی پوست و مونظرات بیماران

دکترمریم مستقیمی طهرانی :
نظر Zahra
تاریخ : 1395/07/26
زمان انتظار
رفتار پزشک

رفتار منشی و دکتر عالی بود