نتیجه جستجوآدرس مطب دکتر ولی الله خسروجردی:


نوبت دهی مطب دکتر ولی الله خسروجردی متخصص پوست و مو

چهارشنبه 02/13

تحصیلات دکترولی الله خسروجردی :

مقطع عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل سال1375

مقطع تخصص رشته پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل سال1380

بردهای تخصصی دکترولی الله خسروجردی:

دارای برد تخصصی - پوست و مو